ANBI

Naam van de stichting
Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
(onofficieel: Vrienden van de Paradijskerk)

RSIN
816723825

Kamer van Koophandel
41127119

IBAN
NL34 INGB 0007 8796 88

Post- en vestigingsadres
Nieuwe Binnenweg 23
3014 GB Rotterdam

Doelstelling van de stichting
Bij de oprichting van de stichting in 1972 is voor de volgende doelstelling gekozen:
“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de instandhouding van het kunstbezit van de Paradijskerk te Rotterdam, daaronder begrepen het kerkgebouw; voor de expositie hiervan en voor het uitgeven van publicaties hieromtrent, en al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn” (statuut, art. 2).

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2018-2020.

Statuten
Download hier de statuten van de stichting.

Bestuurssamenstelling
De stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie leden (statuut, art. 4:1).
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester (statuut, art. 5:1).

Bestuursleden

  • past. drs. J. de Rie (voorzitter)
  • dhr. M. van den Bergh (secretaris/penningmeester)
  • mevr. M.C. La Rivère-Zwarts
  • dhr. R. van Mazijk

Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten in opdracht van het bestuur (zoals postverzending, printkosten, etc.) kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarrekening 2019
Download hier de jaarrekening met toelichting van 2019.

Begroting 2020
Download hier de begroting van 2020